Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy co następuje:

  1. Administratorem danych osobowych jest Komitet inicjatywy ustawodawczej Tak dla rodziny, nie dla gender, ul. Wspólna 61/105, 00-687 Warszawa, pełnomocnik komitetu inicjatywy Marek Jurek, tel. 791015566, 535005566, 535225566, 531005566, 531025566, 690070140, e-mail: info@chronmyrodziny.pl, strona www.chronmyrodziny.pl

  2. Wskazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych osobowych będzie równoznaczna z brakiem poparcia dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO oraz art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2120) w celu wniesienia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej do Marszałka Sejmu RP, w szczególności w celu prowadzenia kampanii promocyjnej, wysyłania materiałów o sposobie procedowania inicjatywy, informowania o przebiegu zbierania podpisów, o dalszych losach inicjatywy ustawodawczej, w tym o zakończeniu postępowania ustawodawczego.

  4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

  5. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez Administratora przez maksymalny okres wynoszący 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania ustawodawczego. Mogą one być przechowywane poza tymi terminami w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż miesiąc od daty zakończenia przedmiotowych postępowań. 

  7. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z powyższymi organami przetwarzają dane osobowe.

  8. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak nastąpi to wyłącznie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. 

  9. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.