Czy wiesz, że…

Konwencja stambulska opiera się o założenia ideologii gender?

Konwencja stambulska zobowiązuje polski rząd do promowania „niestereotypowych ról płciowych” w polskich szkołach?

Konwencja stambulska posługuje się pojęciem „płci społeczno-kulturowej” (gender), co może prowadzić do negacji konstytucyjnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny?

Konwencja stambulska zobowiązuje polskie władze do „wykorzenienia” zwyczajów i tradycji „opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn”?

zarówno PiS, jak i PSL przeciwstawiały się przyjęciu Konwencji stambulskiej, ale dziś nie robią nic, by ten szkodliwy dokument stracił moc obowiązującą względem Polski?

Słowacja i Węgry odmówiły ratyfikacji Konwencji stambulskiej, a bułgarski Trybunał Konstytucyjny uznał ją za niekonstytucyjną ze względu na naruszenie zasady demokratycznego państwa prawa?

opierając się na błędnych, zideologizowanych przesłankach, Konwencja nie przyczynia się do poprawy sytuacji kobiet, będących ofiarami przemocy.

.Konwencja stambulska całkowicie pomija prawdziwe źródła przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zgodnie z badaniami, głównymi przyczynami przemocy są: alkoholizm, rozpad więzi rodzinnych, seksualizacja wizerunku kobiet i dziewcząt w mediach. Zdrowa i wolna od patologii rodzina chroni przed przemocą, a nie jest jej przyczyną

POWIEDZ STOP IDEOLOGIZACJI POLSKIEGO PRAWA!

PODPISZ SIĘ POD PROJEKTEM USTAWY, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE RZĄD DO WYPOWIEDZENIA GENDEROWEJ KONWENCJI!

DOŁĄCZ DO INICJATYWY OBYWATELSKIEJ „TAK DLA RODZINY, NIE DLA GENDER”

Co znajduje się w treści projektu obywatelskiego „TAK DLA RODZINY, NIE DLA GENDER”?

  • Ustawa wyraża zgodę na wypowiedzenie Konwencji stambulskiej – według polskiej Konstytucji umowy międzynarodowe takie, jak Konwencja stambulska mogą zostać wypowiedziane wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Nasz projekt zawiera w swojej treści zgodę na wypowiedzenie Konwencji stambulskiej!

  • Ustawa zobowiązuje rząd do podjęcia prac nad międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny!

Co proponujemy w miejsce genderowej Konwecji stambulskiej?

Już najwyższy czas, by Polska stała się państwem, które aktywnie stanie w obronie rodziny na forum międzynarodowym. Dlatego projekt ustawy nie tylko uprawnia polski rząd do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej, ale także zobowiązuje do opracowania rozsądnej alternatywy! Jest nią międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny.

Co powinna zawierać międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny?

  • potwierdzenie naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,

  • gwarancje opieki i ochrony rodziny przez organy władzy publicznej,

  • zakaz naruszania autonomii rodziny przez nieuprawnione ingerencje urzędników,

  • zakaz dyskryminacji matek, które rezygnują z pracy zarobkowej, by wychowywać dzieci,

  • prawa rodziców w zakresie wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami,

  • identyfikację realnych przyczyn przemocy i propozycje skutecznej ochrony członków rodziny przed przemocą domową i przemocą godzącą w życie rodzinne!